Zadanie "Rewitalizacja i zagospodarowanie Parku Dworskiego w Bolesławiu". Przeprowadzone roboty polegały na:


rewaloryzacja zieleni parkowej,
budowie nawierzchni trawników, alei i dróg
robotach elektrycznych wraz z wykonaniem oświetlenia parkowego