Przylasek Rusiecki w Krakowie

Przylasek Rusiecki 5.listopada 2019 r. podpisaliśmy umowę z Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. na zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim. To jedna z największych, o ile nie największa inwestycja związana z zagospodarowaniem tego typu terenu w Krakowie. W ramach inwestycji kompleksowo zagospodarujemy teren o pow. ponad 26 hektarów 

Pierw­szym eta­pem przedsięwzięcia jest opracowywanie kom­plet­nej do­ku­men­ta­cji pro­jek­to­wej oraz uzy­ska­nie nie­zbęd­nych de­cy­zji ad­mi­ni­stra­cyj­nych, a na­stęp­nie wy­ko­na­nie robót bu­dow­la­nych. Ca­łość prac, zgod­nie z przy­ję­tym har­mo­no­gra­mem, po­win­na się za­koń­czyć wio­sną 2021 roku. Więcej informacji...

Przed­się­wzię­cie obej­mu­je utwo­rze­nie ką­pie­li­ska z plażą, placu zabaw, bo­iska do piłki pla­żo­wej, wy­bu­do­wa­nie bu­dyn­ków ser­wi­so­wych prze­zna­czo­nych na: sa­ni­ta­ria­ty, prze­bie­ral­nie, po­miesz­cze­nia na sprzęt ra­tow­ni­czy oraz na prze­cho­wy­wa­nie sprzę­tu wod­ne­go. Pla­no­wa­ne jest także wy­ko­na­nie uzbro­je­nia te­re­nu w sieci i przy­łą­cza wo­do­cią­go­we, ka­na­li­za­cyj­ne, elek­trycz­ne, a także in­sta­la­cje od­na­wial­nych źró­deł ener­gii dla bu­dyn­ków. W ra­mach in­we­sty­cji po­wstać ma pro­me­na­da re­kre­acyj­na pie­sza, miej­sca par­kin­go­we, bul­war do­jaz­do­wy, po­mo­sty węd­kar­skie, cu­mow­ni­cze i wi­do­ko­we oraz nowe urzą­dze­nia i obiek­ty re­kre­acji. Za­kre­sem ob­ję­te jest rów­nież wy­po­sa­że­nie te­re­nu w ele­men­ty małej ar­chi­tek­tu­ry - takie jak ławki, stoły, le­ża­ki, kosze na śmie­ci, sto­ja­ki na ro­we­ry, ha­ma­ki czy pa­ra­so­le ogro­do­we oraz w sprzęt re­kre­acyj­ny (m.​in. łódki, ka­ja­ki i ro­we­ry wodne), a także ele­men­ty in­te­li­gent­ne­go za­rzą­dza­nia (SMART).

Bar­dzo waż­nym ele­men­tem in­we­sty­cji jest także za­cho­wa­nie ist­nie­ją­cej zie­le­ni, ale też wpro­wa­dze­nie no­wych na­sa­dzeń w po­sta­ci ro­ślin, krze­wów, czy traw ozdob­nych. Nie za­po­mnia­no też o oświe­tle­niu te­re­nu i urzą­dze­niach zwią­za­nych z za­pew­nie­niem bez­pie­czeń­stwa. Cały teren ob­ję­ty in­we­sty­cją zo­sta­nie przy­sto­so­wa­ny do po­trzeb osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Celem pro­jek­tu jest stwo­rze­nie atrak­cyj­ne­go ob­sza­ru re­kre­acji i wy­po­czyn­ku dla miesz­kań­ców mia­sta oraz osób przy­jezd­nych. Do­ce­lo­wo po­wsta­nie prze­strzeń pu­blicz­na uwzględ­nia­ją­ca wa­lo­ry przy­rod­ni­cze, wi­do­ko­we i kra­jo­bra­zo­we cha­rak­te­ry­stycz­ne dla kom­plek­su zbior­ni­ków w Przy­la­sku Ru­siec­kim

+48 509 241 540 tel. 32 711 55 75 | fax. 32 718 63 48
biuro@krisbud.pl
Lipcowa 58, 32-540 Trzebinia